Strona www.adaptive-vision.com używa plików cookie do obsługi użytkowników oraz do celów statystycznych.
Zgodnie z nowymi przepisami mamy obowiązek Państwa o tym poinformować.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszej polityce prywatności.

Zamknij tę informację
POL ENG GER 中文(繁體) 中文(简体)

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI
WWW.ADAPTIVE-VISION.COM
26/05/2021

1. Informacje ogólne

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem z serwisu www.adaptive-vision.com (dalej jako: „Serwis”). Naszym celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa na naszym Serwisie dlatego też Twoja prywatność i ochrona danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, z którego dowiesz się w jaki sposób działa nasz serwis. Zapewniamy, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, względem których spełniamy wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”).

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Adaptive Vision Sp. z o.o. z siedzibą przy w Gliwicach ( 44-141) przy ul. ul. Bojkowskiej 41N, 44-141, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000749832, NIP: 6312681823, REGON: 381349210, zwaną dalej Administratorem; dane kontaktowe: tel.: +48 32461 23 30, e-mail: office@adaptive-vision.com.

2. Podmioty objęte niniejszą Klauzulą Informacyjną

Niniejsza Klauzula Informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu, a także danych osobowych osób fizycznych będących przedstawicielami, pełnomocnikami, pracownikami użytkowników Serwisu, jeżeli użytkownikami Serwisu są osoby prawne oraz odbiorcom informacji handlowych przesyłanych przez Administratora.

3. Sposoby pozyskiwanie danych osobowych przez Administratora

Swoje dane osobowe podajesz dobrowolnie w formularzu zgłoszeniowym / kontaktowym w Serwisie lub w formularzu rejestracyjnym lub mailowo lub telefonicznie.

4. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w szczególności w następujących celach:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, zgłoszenie lub ofertę lub inne treści przesłane przez Ciebie przesłaną za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego w Serwisie (art. 6.1.a i 6.1.f RODO);
 2. w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6.1.a RODO);
 3. w celu założenia konta użytkownika, umożliwienia Ci zalogowania się do Serwisu oraz obsługi konta założonego w Serwisie (art. 6.1.a RODO);
 4. w celu przypisania Ci licencji testowej na nasze oprogramowanie, po otrzymaniu od Ciebie prośby o udzielenie takiej licencji (art. 6.1.a i 6.1.f RODO);
 5. w celu zrealizowania naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz w związku z wyrażeniem przez Ciebie zgody na otrzymywanie informacji handlowych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach promocyjnych i marketingu bezpośredniego w ramach prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej oraz przesyłać Ci newslettery, informacje o promocjach, nowościach, eventach, a także reklamy naszych produktów i usług, zaproszenia na szkolenia, akcje promocyjne, różnego rodzaju imprezy organizowane przez lub z Adaptive Vision Sp. z o. o. (Art. 6.1.f RODO);
 6. w celu archiwizacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie informacji, na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6.1.f RODO);
 7. w celu przygotowywania analiz i statystyk na potrzeby działalności Administratora (art. 6.1.f RODO);
 8. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami leżącymi w prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6.1.f RODO);
 9. w celach, na które wyrazisz odrębne zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6.1.a RODO);
 10. w celu organizacji konkursów, akcji marketingowych lub promocyjnych w których weźmiesz udział (art. 6.1.b RODO);
 11. w celu wypełnienia innych obowiązków prawnych lub skorzystania z innych praw przysługujących Administratorowi i jego partnerom (art. 6.1.c RODO).

5. Przekazywanie danych osobowych

Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów zawartych z Administratorem, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, w tym następującym podmiotom:

 1. przewoźnikom, kurierom i firmom transportowym, jeżeli wysyłamy zamówiony przez Państwa towar lub wysyłamy do Państwa pisemną korespondencję;
 2. dostawcom usług informatycznych i oprogramowania, firmom hostingowym,
 3. firmom księgowym, doradcom podatkowym, radcom prawnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, audytorom;
 4. organom podatkowym, inspektorom, organom władzy publicznej lub samorządowej oraz urzędom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. dostawcom usług CRM,
 6. po zapisaniu się do naszego Newslettera, możemy przekazać Twoje dane dostawcom usług e-mail marketingu (np. Mailchimp); w każdej chwili możesz wypisać się z danej listy, klikając wypisz się lub kontaktując się bezpośrednio z nami,
 7. jeśli wyraziłeś zgodę, aby Twoje dane były przekazywane naszym partnerom handlowym, zlokalizowanym w Twoim regionie, w celu wsparcia procesu sprzedaży, możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom handlowym wymienionym na stronie https://www.adaptive-vision.com/pl/firma/gdzie-kupic/, (jeśli Twoją lokalizacja jest w państwie trzecim, Twoje dane mogą być przekazywane do właściwego państwa trzeciego), możesz zmienić swoje zgody w ustawieniach profilu lub kontaktując się bezpośrednio z nami,
 8. dodatkowo Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich (w tym m.in. do USA) w związku z działaniami podejmowanymi w mediach społecznościowych oraz korzystaniem z wtyczek i innych narzędzi pochodzących z takich serwisów (w tym m.in. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google) lub dostawcom usług marketingowych (np. Mailchimp) oraz dostawcom usług hostingowych, jeśli wyżej wymieniony odbiorca danych ma siedzibę w państwie trzecim.

  Szczegółowe Informacje o tym, na jakiej podstawie Twoje dane są przekazywane do państw trzecich oraz informacje o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych uzyskasz kontaktując się z nami w sposób wskazany w punkcie 1 powyżej lub na następujących stronach:

  a. w przypadku danych przekazywanych do Zebra Technologies Corporation ponieważ Adaptive Vision Sp. z o.o. jest teraz częścią grupy kapitałowej Zebra Technologies Corporation b. w przypadku danych przekazywanych do Mailchimp: b. w przypadku danych przekazywanych do Google:

6. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem, w zależności od celu przetwarzania, przez następujące okresy:

 1. przez okres niezbędny do zawarcia umowy;
 2. przez czas trwania umowy, w tym przez okres przewidziany przepisami prawa do zgłaszania roszczeń z tytułu takiej umowy oraz do końca 12 miesięcy od zakończenia okresu przedawnienia w stosunku do wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z naszego przyjęta lub złożona oferta lub umowa zawarta przez strony w zakresie danych niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy;
 3. przez okres posiadania konta w naszym Serwisie;
 4. do czasu, gdy zażądasz od nas zmiany lub usunięcia Twoich danych osobowych z serwerów Administratora lub wycofasz zgodę na przetwarzanie danych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody;
 5. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 6. w każdym czasie, przez okres wymagany przepisami prawa, aby umożliwić Administratorowi wywiązanie się z obowiązków lub wykonanie praw wynikających z przepisów oraz zgłoszenie lub obronę przed roszczeniami;
 7. w celach archiwalnych lub statystycznych, przez okres nie dłuższy niż 10 lat od wygaśnięcia stosunku prawnego z Państwem.

7. Prawo do sprzeciwu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to uzasadnione Twoją szczególną sytuacją. Wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, chyba, że wystąpią ważne, prawnie uzasadnione podstawy, takie jak dochodzenie lub obrona roszczeń. Sprzeciw możesz wnieść telefonicznie, mailowo lub listownie na adres siedziby Administratora zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w art. 1 niniejszego Regulaminu.

8. Przysługujące prawa

Zgodnie z RODO w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych.
  Masz prawo do uzyskania informacji odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat, w tym prawo do otrzymania od nas kopii tych danych.
 2. Prawo do sprostowania danych.
  Jeżeli okaże się, że Twoje dane osobowe są nieaktualne bądź nieprawidłowe, masz prawo do żądania ich niezwłocznego sprostowania.
 3. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Masz prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 4. Prawo do przenoszenia danych.
  Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy to masz prawo otrzymać od nas Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  Jeżeli dojdziesz do wniosku, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa, jesteś uprawniony do wniesienia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Zawarcie umowy.
  Jeżeli chcesz zawrzeć z nami umowę to konieczne jest podanie Twoich danych osobowych, w zakresie, w jakim są one niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przeciwnym razie umowa nie może zostać zawarta lub wykonana.
 7. Przekazywanie danych do państw trzecich.
  Dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwo trzecie) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO w zakresie określonym w art. 5.7 niniejszego dokumentu.

9. Źródło danych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą)

Twoje dane osobowe mogą zostać nam przekazane przez Twojego pracodawcę w przypadku jeżeli posiadasz pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorstwa, lub jeżeli jesteś uprawionym do kontaktu z Administratorem pracownikiem podmiotu będącego stroną umowy partnerskiej z Administratorem, a także z powszechnie dostępnych źródeł, w tym w szczególności z rejestrów: KRS, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Ewidencji Statystycznej (REGON).

10. Kategorie danych osobowych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą)

Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż bezpośrednio od Ciebie: dane identyfikacyjne, adres e-mail oraz dane kontaktowe.

11. Pliki cookie

W celu autentykacji i autoryzacji użytkowników, a także dla poprawy bezpieczeństwa, serwis stosuje pliki cookie. Na naszych stronach mogą również być zapisywane ciasteczka podmiotów trzecich, które służą do celów statystycznych (zliczanie odwiedzin).

Pliki cookie używane na naszych stronach:

Ciasteczko Opis
sessionid ciasteczko sesyjne - bezpieczne (obecne tylko w zapytaniach HTTPS, niedostępne dla skryptów) używane do identyfikacji zalogowanego użytkownika. Po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki jest usuwane.

skutki zablokowania: brak możliwości rejestracji ani zalogowania do serwisu.

csrftoken ciasteczko zabezpieczające użytkownika przed atakami XSS. Generowane losowo, nie przenosi żadnej informacji.

skutki zablokowania: brak możliwości rejestracji ani zalogowania do serwisu.

cookie_banner ciasteczko trwałe - może zawierać tylko wartość 'accepted' i jest ustawiane, kiedy użytkownik zaakceptuje informację o użyciu plików cookie w serwisie, z odnośnikiem do polityki prywatności.

skutki zablokowania: ciągłe wyświetlanie informacji o ciasteczkach.

__utma
__utmb
__utmc
__utmz
_gat_UA-961879-2
_dc_gtm_UA-961879-2
_ga
_gid
ciasteczka ustawiane przez usługę Google Analytics.
Są wykorzystywane przy tworzeniu anonimowych statystyk odwiedzin naszej strony.
Te ciasteczka nie są przetwarzane przez naszą stronę i dotyczy ich Polityka prywatności firmy Google.
(ciasteczka podmiotu trzeciego, ang. Third Party)

skutki zablokowania: brak wpływu na działanie serwisu.

Zmiana ustawień: większość przeglądarek internetowych umożliwia blokowanie zapisu plików cookie, lub usuwanie plików już zapisanych. Szczegóły można znaleźć w dokumentacji używanej aplikacji lub urządzenia, lub na stronach producenta (przykład).